ကိုဗစ်-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးစီးမှု (19-2-2022 ရက်နေ့အထိ)


အကြိမ်ပြည့်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ           -   20,616,499

(Cumulative fully vaccinated people)

တစ်ကြိမ်ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေ                  -    2,718,298

(Cumulative one dose vaccinated people)

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်လူဦးရေစုစုပေါင်း                 -   23,334,797

(Cumulative vaccinated people)

ထိုးနှံပြီးစီးသည့်အကြိမ်ရေစုပေါင်း               -   43,951,296

(Cumulative vaccinated doses)

 

 

 
 

More Tags